Bases Reguladores per a la Participació Ciutadana en la formació del Pressupost Municipal de Vilamarxant 2020

 • 1. Objecte de la Participació Ciutadana: les inversions a Vilamarxant.
  • 1.1. Què és la Participació Ciutadana sobre projectes d'inversions ?
  • 1.2. Estructura i calendari del procés de Participació Ciutadana sobre inversions.
  • 1.3. Com participar en el procés ?
  • 1.4. Asignació econòmica al Pressupost per a la efectiva Participació Ciutadana sobre Inversions.
 • 2. Proponents de projectes d'inversions.
  • 2.1. Qui pot proposar projectes d'inversions ?
  • 2.2. Sobre el procediment per a acreditar-se com a proponent de projectes d'inversions i presentar-los. Termini de presentació telemàtica.
 • 3. Propostes de projectes d'inversions.
  • 3.1. Què és una proposta de projecte d'inversió?
 • 4. Procés de sel.lecció (validació) i Priorització (votació) de les propostes de participació a sufragar com a despeses d’inversió.
  • 1a FASE. Sel.lecció (validació) de les propostes de projectes d'inversió.
  • 2a FASE. Priorització (votació) de les propostes de projectes d'inversió.
 • 5. Desenvolupament de la Fase de Votació ciutadana de les propostes de projectes d'inversió.
  • 5.1 Registre ciutadà per a Votar
  • 5.2. Votació ciutadana.
 • 6. Sobre els compromisos del Govern Municipal.
 • 7. Seguiment.

1.- Objecte de la Participació Ciutadana: les Inversions a Vilamarxant.

L'Ajuntament de Vilamarxant, com a part del compromís del govern municipal vol incrementar la col·laboració i la participació de la ciutadania en la presa de decisions sobre la gestió municipal, aposta per engegar una nova experiència de Participació Ciutadana sobre inversions en el poble. Amb l´objectiu addicional d'aproximar des de la coresponsabilitat, a les veïnes i veïns del poble en la gestió pública, ja que el seu coneixement del mitjà en el qual viuen, és imprescindible per a millorar la vida del nostre poble, així com per tal de dipositar en la ciutadania la capacitat de decidir sobre l'entorn en el qual desenvolupen les seues vides. La seua participació mitjançant propostes a sufragar amb part del capítol d’inversions del Pressupost Municipal incrementa la qualitat democràtica de les institucions públiques i suposa una millora en la gestió institucional, ja que permet construir en comú i decidir el que volem conjuntament per al nostre poble.

La Proposta Ciutadana en la formació del Pressupost és un instrument de participació promogut per la Regidoria de Participació Ciutadana de l'Ajuntament de Vilamarxant a l’Alcaldia, com a òrgan competent al efecte (sense perjudici de la competència del Ple per a la seua aprovació), per a conèixer l'opinió de les veïnes i veïns del poble, mitjançant un sistema de votació, sobre assumptes d'interès públic de caràcter local que li afecten i que són de competència municipal.

La Participació Ciutadana atendrà als principis de transparència, publicitat, claredat, accés a la informació, neutralitat institucional, primacia de l'interès col·lectiu, diversitat, debat públic, igualtat i no discriminació, inclusió, eficiència, protecció de les dades de caràcter personal i rendició de comptes. Aquests principis constitueixen obligacions per a l'Ajuntament i drets i garanties per a les veïnes i veïns que participen en el procés indicat.

És important assenyalar que el present projecte Participació Ciutadana, té caràcter novedos amb el qual continuar un procés de diàleg de l'administració municipal amb la ciutadania, que afavoreix el protagonisme de les ciutadanes i ciutadans en la presa de decisions respecte al seu entorn directe i promou la modernització de la gestió pública. Pel qual el procés en si mateix, suposa una oportunitat d'aprenentatge compartit entre l'Ajuntament i les veïnes i veïns d'aquest poble. Deixant-lo obert a futures modificacions proposades per el fòrum de l’Agenda21 o els òrgans municipals competents.

1.1. Què és la Participació Ciutadana sobre Inversions?

La participació Ciutadana sobre inversions és un mecanisme que permet a les veïnes i veïns de Vilamarxant involucrar-se (sense substituir els òrgans competents) en la presa de decisions respecte a l'execució del pressupost municipal destinat a realitzar Inversions, fent propostes al efecte. És un espai que convida a participar i incorporar les propostes i opinions de la ciutadania en la gestió municipal a l'hora de definir la destinació d'una part dels recursos públics municipals.

El resultat del procés deliberatiu i de priorització es farà públic a través de la pàgina web de Participació de l'Ajuntament de Vilamarxant sobre la Participació Ciutadana, com a informació complementària dels projectes d'inversió que isquen a votació ciutadana.

1.2. Estructura i calendari del procés de Participació Ciutadana sobre Inversions

Calendari (anex) que, en tot cas estarà supeditat als terminis legals d´aprovació del pressupost municipal.

1.3. Com participar en el procés?

El procés de Participació Ciutadana s'articula en diferents etapes al llarg de les quals, les persones i entitats ciutadanes interessades poden participar de diferents maneres i amb diferents graus d'implicació. Es pot participar:

 • A. Proposant projectes d'inversió.
 • B. Votant.
1.4. Asignació econòmica al Pressupost per a la efectiva Participació Ciutadana sobre Inversions.

Dins del pressupost municipal destinat a inversions de l'Ajuntament
de Vilamarxant, amb l'objecte d'incorporar la participació proactiva de la ciutadania en la presa de decisions sobre polítiques públiques, es proposa que la destinació d'un
percentatge a aprovar en el pressupost municipal del Capítol VI que és el destinat a inversions, siga decidit anualment pel procés objecte de la present regulació, amb un mínim de 60.000,00€ inicialment per al exercici 2020.

2.- Sobre els proponents de projectes d'inversions.

En la Consulta Ciutadana podràn participar com a proponents de projectes d'inversió,
totes les veïnes i veïns de Vilamarxant, majors de 16 anys de forma individual o les
entitats ciutadanes que tinguen el seu domicili social i el seu àmbit d'actuació territorial en
 Vilamarxant.

2.1. Qui pot proposar projectes d'inversió a Vilamarxant?

En el procés de Consulta Ciutadana, poden proposar projectes d'inversió:

 • Qualsevol persona física (veïna/veí) a títol individual, empadronada en el poble de Vilamarxant en el moment de la inscripció, major de 16 anys;
 • Qualsevol entitat ciutadana amb personalitat jurídica, que acredite el seu registre (a nivell autonòmic, estatal o local) amb domicili social i àmbit d'actuació territorial en Vilamarxant. A aquest efecte, es consideren entitats ciutadanes, les associacions sense ànim de lucre constituïdes per a la defensa dels interessos generals o sectorials de les veïnes i veïns de Vilamarxant, sempre que es troben inscrites en el Registre General d'Associacions d'àmbit autonòmic i/o estatal i/o local.
2.2. Sobre el procediment per a acreditar-se com a proponent de projectes d'Inversions i presentar –los. Termini de presentació telemàtica.

El procediment per a acreditar-se com a proponent de projectes d'inversió es realitzarà via telemàtica a través del formulari que a aquest efecte es disposa en la pàgina web de Participació de l'Ajuntament sobre la Participació Ciutadana en la formació del Pressupost Municipal de Vilamarxant 2020. Les dades que se sol·liciten per a acreditar-se com a proponent de projectes d'inversió són:

• Persones Físiques
Nom i cognoms
DNI/*NIE/Passaport
Domicilie
Data naixement
Sexe: M/F (Opcional)
Correu electrònic

• Persones Jurídiques
Nom de l'entitat ciutadana
CIF
Domicilie Social
Document Registre d'Associacions (escanejar i pujar l'arxiu)
Nom i cognoms de la persona que realitza la proposada
DNI/*NIE/Passaport
Carregue en l'entitat
Correu electrònic
Tipologia de l'entitat ciutadana
Associació de Veïns
Uns altres

La presentació de propostes es realitzarà per via telemàtica, sense perjudici que existisca un horari d'atenció presencial per a recolzar en la seua formulació a aquelles persones que així ho precisen. Els horaris d'atenció presencial podran consultar-se en la pàgina web de Participació de l'Ajuntament de Vilamarxant.

Una vegada acreditat com a proponent de projectes d'inversió, amb el seu DNI/NIE/Passaport i contrasenya, es podrà accedir a emplenar el formulari de projectes d'inversió.

Les persones físiques podran realitzar una proposta de projecte d'inversió, mentre que les entitats ciutadanes, podran presentar fins a 3 propostes de projectes d'inversió (emplenant els formularis corresponents a cadascuna de les diferents propostes que presenten).

El formulari estandarditzat per a la presentació de propostes de projectes d'inversió es pot consultar en l'Annex II.

Les persones físiques i/o jurídiques podran acreditar-se com a proponent de projectes d'inversió i presentar propostes durant el període comprès entre l’18 de març al 1 d’abril de 2019, tots dos inclusivament.

3.- Sobre les propostes de projectes d'inversió.

Les propostes de projectes d'inversió que es presenten hauran d´estar referides a inversions que siguen de competència municipal i d'àmbit d'aplicació referit a un barri o zona geogràfica de referència vinculada al propi poble.

Les propostes de projectes d'inversió hauran de complir amb aquestes Bases Reguladores i respectar la igualtat entre veïnes i veïns.

Es convida a presentar projectes d'inversió que redunden en la millora de la qualitat de vida de la ciutadania, així com aquells que puguen donar resposta a les principals necessitats de la població.

Les demandes realitzades per veïnes i veïns o entitats ciutadanes dins del termini i en la forma escaient que no resulten seleccionades en aquest procés regulat de Participació Ciutadana, seran remeses d'ofici als regidors amb competència en la matèria perquè les tinguen en compte si és el cas.

3.1. Què és una proposta de projectes d'inversió?

Les propostes de projectes d'inversió en Vilamarxant principalment deuran dirigir-se a cobrir objectius de millora del poble, tant per intervencions de nova execució o sobre deficiències localitzades en els mateixos en diferents àrees temàtiques: Benestar Social, Cultura, Esports, Educació, Infraestructures, Neteja, Medi ambient, Mobilitat, Parcs i Jardins, Seguretat i convivència, entre unes altres sempre que es respecte la Normativa bàsica i autonòmica reguladora del Règim Local i normes sectorials d´aplicació.

S'entén que les despeses d'inversió d'una Entitat local són aquelles derivades de la creació d'infraestructures i de la creació o adquisició de béns de naturalesa inventariable necessaris per al funcionament operatiu dels serveis i aquelles altres despeses que tinguen caràcter d'amortitzables. Seran imputables als crèdits d'este capítol les despeses originats per l'adquisició de béns que es referix el paràgraf anterior que reunisquen alguna de les següents característiques: a) Que no siguen béns fungibles. b) Que tinguen una duració previsiblement superior a l'exercici pressupostari. c) Que siguen susceptibles d'inclusió en inventari. d) Ser despeses que previsiblement no siguen reiteratius. És a dir, en definitiva, els que hagen de figurar en el Capítol VI del Pressupost municipal, d'acord, amb l'específica normativa reguladora de l'estructura pressupostària local (Ordre EHA/3565/2008 del 03/12/2008 del Ministeri d'Economia i Hisenda).

Així, les inversions poden ser “obres”, tant noves, com de manteniment de les quals ja hi ha (per exemple la construcció d'un jardí o la millora de carrers) a més de “adquisicions permanents” de l'Ajuntament, com per exemple la compra d'un vehicle o de contenidors de residus.

Les inversions per tant, no es refereixen a activitats (programes culturals, festes…), ni a serveis locals com podria ser la petició de més servei de neteja o personal per a Serveis Socials, ni tampoc a subvencions.

Aquestes inversions estaran compreses dins d’un exercici anual.

4. Sobre el procés de valoració preliminar de les propostes de projectes d'inversió.

La valoració de les propostes de projectes d'inversió realitzats tant per persones físiques com per entitats ciutadanes, es realitzarà en un únic procés.

Després de la presentació de propostes, període que finalitza l'1 d’abril, des de Fòrum de l’Agenda21 de Vilamarxant, per tal d’assistir al Alcalde per a la formació del Pressupost Municipal 2020, es realitzarà un procés de validació preliminar de les propostes presentades, amb l'objecte que totes elles complisquen els requisits establerts en les presents Bases Reguladores.

Aquest procés de validació comportarà l'estimació o desestimació motivada de les propostes de projectes d'inversió que s'hagen presentat, tenint en compte els requisits que han de complir les propostes de projectes d'inversió.

Seran motius de desestimació:

 • 1. No ser un projecte d'inversió.
 • 2. No ser de competència municipal.
 • 3.Que l'àmbit d'aplicació supere la zona geogràfica de referència vinculada.
 • 4. Que l'àmbit d'aplicació siga supramunicipal.
 • 5. Que el seu cost aproximat supere la partida pressupostària d’inversions assignada parcialment a la participació ciutadana regulada en aquestes bases.
 • 6. Que la seua execució ja estiga prevista i pressupostada per l'Ajuntament de Vilamarxant.
 • 7. Que existisca més d'una proposta de projecte referida a la mateixa demanda.
 • 8. Que no es respecte el principi d'igualtat i no discriminació en seua formulació.
 • 9. Uns altres (aquest ítem sempre serà motivat en causes de legalitat i d’interés general).

A l´hora de dictaminar les propostes d´inversió presentades, Fórum Agenda 21 podrà plantejar consulta als Serveis Tècnics Municipals per a que indiquen si l´Ajuntament és competent inicialment per a dur a terme el projecte proposat, així com sobre el seu cost aproximat. Tot això sense perjudici de que no serà fins la fase d´execució del Pressupost quan els serveis municipals hauran de seguir la tramitació legal oportuna amb la corresponent emissió dels informes escaients (interns o d´Administracions sectorials). En tot cas, la priorització de les Propostes que efectúe Fórum Agenda 21 es condiciona en quant a la seua aprovació i execució al compliment de la respectiva normativa aplicable.

Aquest procés es durà a terme entre el 4 i el 30 d’abril, publicant-se des del día 2 de maig de 2019 a la pàgina web municipal de participació ciutadana la relació i descripció de d’aquelles Propostes d´Inversió que hagen estat estimades per Forum Agenda 21 i els tècnics municipals, valorant com a prioritaris aquells projectes que repercutisquen en el ben comú i la millora de la qualitat de vida de la població.

5. Desenvolupament de la Fase de votació ciutadana de les propostes de projectes d'inversió.

El procés de votació ciutadana de les propostes de projectes presel.lecionats d'inversió en el poble està obert a totes les veïnes i veïns de Vilamarxant, majors de 16 anys i empadronats en el municipi, que decidisquen participar amb el seu vot. El vot serà individual i intransferible i vinculat a les propostes de projectes d'inversió, que hagen sigut valorades com a viables pels Serveis Tècnics de l'Ajuntament de Vilamarxant.


El període de votació comprendrà del 6 al 19 de maig, tots dos inclosos.
5.1 Registre ciutadà per a Votar

En la Votació, en el marc d´aquesta Participació Ciutadana, podràn participar totes les veïnes i veïns de Vilamarxant,majors de 16 anys i empadronats en el municipi de Vilamarxant en la data de la votació.

El procediment per a inscriure's com a votant de la Consulta Ciutadana es realitzarà via telemàtica a través del formulari que a aquest efecte es disposarà en la pàgina web de Participació de l'Ajuntament sobre la Consulta Ciutadana d'inversions en el període de votació.

Les dades que se sol·liciten per a inscriure's com a votant:

Nom i cognoms
DNI/*NIE/Passaport
Domicili
Data naixement
Sexe: M/F (Opcional)
Correu electrònic

Una vegada inscrit/a com a votant, s'accedirà a realitzar el vot de forma telemàtica. En aqueix moment, es podrà votar un determinat nombre de propostes de projectes d'inversió presel.lecionades.

5.2. Votació ciutadana en la Consulta.

Per a poder votar cal estar inscrit segons l'indicat en l'apartat anterior. El sistema de votació consisteix en la selecció d'un determinat nombre de propostes de projectes d'inversió, en inscriure's, es podrà tenir accés directe a la informació de les propostes de projectes presel.leccionats, sobre els quals es podrà exercir el vot.

El nombre de propostes de projectes d'inversió que puguen ser votats per les veïnes i veïns, s'establirà abans de la votació, en funció del total de propostes de projectes d'inversió que hagen sigut considerats viables i la disponibilitat pressupostària per a la seua execució.

El termini de votació serà del 6 al 19 de maig tots dos
inclosos.

La votació es realitzarà per via telemàtica, sense perjudici que existisca un horari d'atenció presencial en el propi ajuntament per a recolzar a aquelles persones que així ho precisen. En aquest horari, es donarà la possibilitat de votar de forma presencial a aquelles persones que així ho demanen.

Els resultats es publicaran en la web de Participació ciutadana el 23 de maig.

6.- Sobre els compromisos del Govern Municipal.

El Govern Municipal, que ha pres la decisió d'aprovar una aplicació pressupostària la destinació de la qual siguen les inversions, es compromet a dur a terme l'execució d'aquesta despesa, tenint en compte els resultats de la present Participació Ciutadana, sempre que les propostes respecten la normativa vigent d´aplicació ( criteris legals i tècnics) en quant a la seua viabilitat dels projectes i dins dels límits econòmics disponibles, i en tot cas una vegada aprovat pel Ple el Pressupost Municipal de l´exercici 2020.

7.- Seguiment

Es podrà realitzar un seguiment del procés de Participació Ciutadana a través de la pàgina web de Participació de l'Ajuntament de Vilamarxant habilitada a aquest efecte.

© 2020. Ajuntament de Vilamarxant

© 2020. Ajuntament de Vilamarxant

Programa subvencionado por la Diputación de Valencia


Actividad financiada por la Diputación de Valencia

Diputació de València